Voorwaarden

Deelname reglement Dorpszeskamp Mierlo
1. De deelnemende teams bestaan uit 1 captain en 8 spelers.
2. Gymschoenen zijn verplicht bij ieder onderdeel, dus geen spikes of doppen onder de schoenen.
Geen enkele hulpmiddelen zijn toegestaan, alleen datgene wat door Dorpszeskamp Mierlo ter
beschikking gesteld is bij de spellen.
3. De aanwijzingen van de jury dienen steeds onmiddellijk te worden opgevolgd.
4. Bij onregelmatigheden kan de jury een wedstrijdonderdeel laten overspelen. Bij meerdere
opzettelijke onregelmatigheden kan de jury een ploeg voor een bepaald onderdeel diskwalificeren.
5. Tijdens de spelen mag men onder geen enkele voorwaarde de spelers vervangen.
6. De captain mag zich in het veld bevinden om de ploeg te verzorgen, aan te moedigen, te leiden en
om aanwijzingen of commando’s te geven.
7. Wanneer bij de einduitslag twee of meer ploegen gelijk eindigen, beslist het aantal beste
klasseringen. Is dit ook gelijk, dan beslist het lot.
8. De captain mag bij geen enkele proef fysiek helpen tenzij dit in de spelregels is aangegeven, zijn
taak is verder uitsluitend het geven van leiding en instructies aan de ploeg. Hij is de
enige contactpersoon met de hoofdleiding en jury (zie punt 4). Tevens zorgt de captain ervoor dat de
ploeg bij elk spel aanwezig is.
9. Elk team mag na de pauze bij een spel de joker inzetten, deze moet in de pauze doorgegeven
worden bij de jurywagen. De punten tellen dan dubbel. Je hoeft geen joker te maken alleen maar
doorgeven bij welk spel je hem in zet.
10. Tijdens de spelen mogen alleen de spelers die aan een spel deelnemen en de captain op het veld
aanwezig zijn. Ploegen die niet aan een spel deelnemen mogen zich niet op het speelveld begeven.
11. Maak van het veld geen modderpoel. Het opzettelijk spetteren met water is niet toegestaan. Ook
is het ten strengste verboden om mensen in de bassins te gooien. Dit kan leiden tot strafpunten
of diskwalificatie.
12. Het gebruik van alcoholische dranken op het wedstrijdterrein is ten strengste verboden. Buiten
de speelvelden of op het terras mag wel matig gedronken worden. In geval van dronkenschap wordt
men uitgesloten van deelname.
13. Aanstootgevend gedrag op of langs het wedstrijdterrein kan leiden tot diskwalificatie en/of
verwijdering van het hele team. Dit geldt ook tijdens de quizavond. (geen discussie mogelijk)
14. Elke deelnemende ploeg dient zich stipt te houden aan het tijdschema. Wanneer men te laat
verschijnt, mag niet meer deelgenomen worden aan het desbetreffende spel.
15. Elke ploeg dient te verschijnen in een herkenbare kleur, die eigen is voor de gehele ploeg. Deze
kleding dient bij elk spel te worden gedragen, met uitzondering van de waterspelen. We raden
de spelers aan om extra kleding en handdoeken mee te brengen.
16. Iedere deelnemer mag maar voor één team uitkomen. Dus niet wisselen tussen verschillende
teams!!!!!!!
17. Deelnemers moeten voor hun eigen veiligheid sieraden en evt. piercings uitdoen of voldoende
afdekken zodat deze geen gevaar op kunnen leveren.
18. Het is verboden te overnachten op het zeskampterrein, dit kan wel op de camping de Sprink
direct naast het terrein.
19. Barbecueën en (open) vuur op het zeskampterrein is verboden.
20. Versterkte muziekinstallaties zijn verboden.
IN GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET. BESLIST DE JURY. HIERTEGEN IS GEEN
BEROEP MOGELIJK.

Privacyverklaring

Stichting Dorpszeskamp Mierlo, gevestigd aan Tarwe 20, 5731LE te Mierlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Dorpszeskamp Mierlo
Tarwe 20
5731 LE Mierlo

Deze persoonsgegevens verwerken wij
Stichting Dorpszeskamp Mierlo verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Ticketkoper voor Live in de Wei en/of Dorpszeskamp Mierlo evenementen

Vrijwilligers

Deelnemers (Enkel gegevens van de teamcaptain)

Artiesten

Websitebezoekers

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zeskampmierlo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Dorpszeskamp Mierlo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Ticketkoper

De verwerking van de gegevens van categorie A ticketkoper wordt gerechtvaardigd door de grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Stichting Dorpszeskamp Mierlo. De ticketkoper kan redelijkerwijs verwachten dat wij de gegevens verwerken om bovenstaande doelen te bereiken.

Voor dit doel wordt specifiek toestemming gegeven door de ticketkoper en de verwerking wordt gerechtvaardigd op de grondslag van de toestemming van de ticketverkoper voor de verwerking van zijn gegevens voor dit specifieke doel.

Vrijwilligers

De verwerking van de gegevens van categorie B vrijwilligers wordt gerechtvaardigd door de grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor behartiging van het gerechtvaardigde belang van Stichting Dorpszeskamp Mierlo. De vrijwilliger kan redelijkerwijs verwachten dat wij de gegevens verwerken voor het organiseren van de evenementen.

Deelnemers

De verwerking van de gegevens van categorie C Deelnemers wordt gerechtvaardigd door de grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor behartiging van het gerechtvaardigde belang van Stichting Dorpszeskamp Mierlo. De deelnemer kan redelijkerwijs verwachten dat wij de gegevens verwerken voor het organiseren van het evenement.

Artiesten

Het verwerken van de gegevens van artiesten wordt gerechtvaardigd doordat de verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op SEN rust. In de samenwerking met de artiest is het noodzakelijk om een overeenkomst aan te gaan waarin SEN verklaart dat het geen verkapt dienstverband aangaat met de ZZP’er (artiest). Hiervoor is de verwerking van de enkele persoonsgegevens en een overeenkomst noodzakelijk.

Websitebezoekers

Het verwerken van functionele cookies wordt gerechtvaardigd doordat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van SEN. Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website te laten functioneren. De bezoeker van de website kan redelijkerwijs verwachten dat de cookies op de website worden verwerkt om de website te laten functioneren. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij krijg je de keuze wel soort cookies (noodzakelijk en/of analytische cookies) je accepteert om door ons te laten verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Dorpszeskamp Mierlo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Dorpszeskamp Mierlo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Dorpszeskamp Mierlo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Dorpszeskamp Mierlo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Dorpszeskamp Mierlo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Dorpszeskamp Mierlo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zeskampmierlo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Dorpszeskamp Mierlo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Dorpszeskamp Mierlo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zeskampmierlo.nl

Fotografie en video opnames
Ticketkopers, deelnemers, vrijwilligers en (niet) betalende bezoekers aan de het zeskamp evenement inclusief Live in de Wei kunnen op het evenemententerrein gefotografeerd of gefilmd worden door een van onze huisfotografen. Het materiaal kan gebruikt worden ten behoeve van promotiedoeleinden. Indien de gefotografeerde hiervan niet gewenst is kan deze dit direct kenbaar maken bij de fotograaf. Indien een gefotografeerde achteraf een gepubliceerde foto wil laten verwijderen en/of aanpassen geldt paragraaf ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’ zoals in deze privacyverkaring beschreven.